Sở TN&MT; TP.HCM

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tại Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ ngày 15/11/2021.
 
Theo Quyết định kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau:
 
Tổng diện diện tích tự nhiên: 209.539 ha, bao gồm:
 
- Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 111.958 ha;
 
- Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 96.551 ha;
 
- Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 1.030 ha. (Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tựơng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện kèm theo Quyết định này).
 
Quyết định nêu rõ: Số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 được sử dụng thống nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức có trách nhiệm chỉ đạo công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.( Nguồn STN và MT TP. HCM)
 
 

Thông tin khác

Gọi ngay: 0908 098 200